Hírek · Óvodai felvétel

HIRDETMÉNY
Tolna Város Önkormányzata fenntartásában működő
Wosinsky Mór Óvoda óvodai felvételéről a 2020-2021-es nevelési évre vonatkozóan

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020
(III.25.) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – jelen esetben a Wosinsky Mór Óvoda – 2020 április 21-ig – automatikusan, szülői közreműködés nélkül - felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

Felvételre kerülnek mindazon gyermekek, akik 2017. január 1. és 2017. augusztus 31-e között születtek. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A felvételről szóló határozatot a szülők 2020. április 21-ét követően kapják kézhez.

Azon szülők, akiknek gyermeke 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. napja között születtek, kérhetik gyermekük előjegyzésbe vételét abban az esetben, ha már a 2020-2021-es nevelési évben szeretnék gyermeküket óvodába járatni. Ezen szülők részére az óvoda – a veszélyhelyzet elmúltával – külön meghirdetett időpontban biztosítja a beiratkozás lehetőségét.

Egyéb – veszélyhelyzettől független - tudnivalók:

Az óvodakötelezettségről
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

Felmentési lehetőségről
Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2020. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.
A felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell eljuttatni.
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 25.

Külföldi tartózkodásról
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2020. május 25.

A felmentési kérelmeket és a külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.

A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.
Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Tolna, 2020. április 8.

Ezerné dr. Huber Éva
jegyző

<<< < vissza